ردوکسا

Reduxa

ردوکسا فرآورده طبیعی حاوی مراتریم، مخلوط متناسبی از عصاره دو گیاه (پوسته میوه گارسینیا منگوستانا و گل اسفرانتوس ایندیکوس) می باشد که از طریق جلوگیری از تشکیل سلول های چربی، کاهش اشتها و همچنین افزایش متابولیسم بدن (خصوصاً متابولیسم بافت چربی) نقش موثری در کاهش وزن و کمک به افراد دچار اضافه وزن ایفا می کند